അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കൽ

അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കൽ

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി വല്ല കാര്യവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: