അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കൽ

അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കൽ

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി വല്ല കാര്യവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം