നല്ല കച്ചവടം

നല്ല കച്ചവടം

വിേശഷണം

"അതിമോഹം

ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു വേദനയേറിയ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്ന കച്ചവടം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം"

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം