ബദറും ശിര്‍ക്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവും

വിേശഷണം

ബദര്‍ യുദ്ധം എന്തിന്നു വേണ്ടിയായിരുന്നു ??? ആരു തമ്മിലായിരുന്നു ?? സമൂഹത്തില്‍ കാണുന്ന ബദ്‌ രീങ്ങളോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ടെ യാതാര്‍ഥ്യമെന്ത്‌?? ബദര്‍ യുദ്ധവും ബദ്‌ രീങ്ങളും ശി ര്‍ ക്കന്‍ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേക്കും പരിണമിച്ചതെന്ത്‌ കൊണ്ട്‌?? പ്രൗഡമായ പ്രഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം