കര്മ്മങ്ങള് നല്ലതാകാന്

കര്മ്മങ്ങള് നല്ലതാകാന്

വിേശഷണം

സത് കര്മ്മങ്ങള് എങ്ങിനെ ആയിരിക്കണം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്നും അവയുടെ വിശേഷണം എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നും വിവരിക്കുന്നു, ഓരോ കര്മ്മങ്ങളും കൃത്യമായി അനുഷ്ടിക്കുക, നിഷ്കളങ്കമായിട്ടായിരിക്കുക, പ്രവാചക ചര്യ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കുക എന്നിവ അതിന്റെ നിബന്ധനയാണ്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: