داخرت تياری

داخرت تياری

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه په انسان باندي يوه ډيره لويه ورځ او سفر رارواندی دهغي لپاره تياری پکار دی په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه