داخرت تياری

داخرت تياری

نبذة مختصرة

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه په انسان باندي يوه ډيره لويه ورځ او سفر رارواندی دهغي لپاره تياری پکار دی په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی