44 - Duxon surasi ()

|

(1) Ҳаа. Мийм.

(2) Очиқ-ойдин Китобга қасам.

(3) Албатта, Биз уни муборак кечада нозил қилдик. Албатта, Биз огоҳлантиргувчи бўлдик.
(Ушбу оятда зикр этилаётган, Қуръон нозил қилинган кеча муборак Рамазон ойининг кечаларидан бири бўлмиш «Лайлатул қадр»дир. Бу кеча, дунё тарихидаги энг муборак кечадир. Чунки, бу кечада Аллоҳ таолонинг охирги, баркамол ва бутун инсониятга қиёмат кунигача саодат йўлини кўрсатиб берувчи китоби туша бошлаган.)

(4) Ўша(кеча)да ҳар бир ҳикматли иш ажратилиб, ҳал қилинур.

(5) Биз томонимиздан бўлган амрга биноан. Албатта, Биз Пайғамбар юборгувчи бўлдик.

(6) Бу, Роббинг томонидан (кўрсатилган) раҳматдир. Албатта, Унинг Ўзи ўта эшитгувчи, ўта билгувчи Зотдир.

(7) У — осмонлару ернинг ва уларнинг орасидаги нарсаларнинг Роббидир. Гар ишонгувчи бўлсангиз.

(8) Ундан ўзга ибодатга сазовор зот йўқ. У тирилтирур ва ўлдирур. У сизнинг Роббингиз ва ота-боболарингизнинг Роббидир.

(9) Йўқ! Улар шак-шубҳада ўйнамоқдалар.

(10) Бас, осмон аниқ тутунни келтирадиган кунни кут.

(11) У, одамларни ўраб олур. Бу, аламли азобдир.

(12) Эй Роббимиз! Биздан азобни кушойиш қил! Албатта, биз иймон келтиргувчидирмиз.

(13) Уларга қаёқдан ҳам эслатма бўлсин. Ҳолбуки, уларга очиқ-ойдин Пайғамбар келган эди.

(14) Сўнгра ундан юз ўгирдилар ва: «Бу — ўргатилган мажнун», дедилар.

(15) Албатта, Биз азобни озгина кушойиш қилгувчимиз. Албатта, сизлар қайтгувчисизлар.
(Ушбу оятда зикр этилаётган, Қуръон нозил қилинган кеча муборак Рамазон ойининг кечаларидан бири бўлмиш «Лайлатул қадр»дир. Бу кеча, дунё тарихидаги энг муборак кечадир. Чунки, бу кечада Аллоҳ таолонинг охирги, баркамол ва бутун инсониятга қиёмат кунигача саодат йўлини кўрсатиб берувчи китоби туша бошлаган.)

(16) Катта ушлаш ила ушлаганимиз куни, албатта, Биз интиқом олгувчимиз.
(Бу ушлаш ва интиқом олиш қиёмат кунидадир.)

(17) Батаҳқиқ, улардан олдин Фиръавн қавмини синадик. Уларга карамли Пайғамбар келди.

(18) «Сизлар менга Аллоҳнинг бандаларини беринглар. Албатта, мен сизларга ишончли Пайғамбарман.

(19) Ва Аллоҳга мутакаббирлик қилманг. Албатта, мен сизга очиқ-ойдин ҳужжат келтирурман.

(20) Ва, албатта, мен ўзимнинг Роббим ва сизнинг Роббингиздан мени тошбўрон қилишингиздан паноҳ сўрадим.

(21) Ва агар менга иймон келтирмасангиз, мендан четланинг».

(22) У Роббига: «Албатта, анавилар жиноятчи қавмдир», деб дуо қилди.

(23) Бас, бандаларим ила кечаси юриб кет. Албатта, сиз изингиздан қувилурсиз.
(Бани Исроилни олиб, кечаси Мисрдан чиқиб кет. Душман, албатта, сизларнинг изингиздан тушади.)

(24) Ва денгизни сокин ҳолида қўй, албатта, улар ғарқ қилинадиган қўшиндир.
(Дарҳақиқат, Фиръавн ва унинг аскарлари ҳам тўхтаб турган денгиз сари тушдилар. Ҳаммалари денгизда очилган йўлга тушиб бўлганларидан кейин шу дамгача иккига бўлиниб, сокин турган сув ҳаракатга келди ва уларни ғарқ қилди.)

(25) Улар ортларидан қанчадан-қанча боғу роғларни ва булоқларни,

(26) Экинзорларни ва яхши жойларни.

(27) Ва ўзлари ичида маза қилаётган нозу неъматларни қолдирдилар.

(28) Мана шундай! Биз у(нарса)ларни бошқа қавмларга мерос қилиб бердик.

(29) Бас, уларга осмон ҳам, ер ҳам йиғламади ва улар муҳлат берилганлардан ҳам бўлмадилар.

(30) Батаҳқиқ, Бани Исроилга хорловчи азобдан...

(31) Фиръавндан нажот бердик. Албатта, у мутакаббир ва ҳаддидан ошганлардан эди.
(Фиръавн ва қавмини ҳалок қилиш билан биз Бани Исроилни азобдан озод этдик. Улар унинг қавми қўл остида азоб чекар эдилар.)

(32) Батаҳқиқ, Биз уларни билиб туриб, оламлар ичидан танлаб олдик.

(33) Ва уларга оят(мўъжиза)лардан ичида очиқ-ойдин синов бор нарсаларни бердик.
(Аллоҳ таоло Бани Исроилга турли оят-мўъжизалар юборди. Уларда синов бор эди.)

(34) Албатта, анавилар дерлар:

(35) «Биринчи ўлимимиздан бошқа ҳеч қандай ўлим йўқ ва биз қайта тирилтирилувчи эмасмиз.

(36) Агар ростгўй бўлсангиз, ота-боболаримизни келтиринглар».

(37) Улар яхшироқми ёки Туббаъ қавмию улардан олдин ўтганларми?! Биз уларни ҳалок қилдик. Албатта, улар жиноятчи бўлган эдилар.
(«Туббаъ» Яман подшоҳларининг лақабидир. Араблар ичида уларнинг довруғи кенг тарқалган эди.)

(38) Осмонлару ерни ва уларнинг орасидаги нарсаларни ўйнаб яратганимиз йўқ!

(39) Биз уларни фақат ҳақ ила яратдик, лекин кўплари билмаслар.

(40) Албатта, ажратиш куни барчалари учун белгиланган вақтдир.
(«Ажратиш куни» қиёматнинг номларидан бири. У кунда ҳақ ботилдан, мўмин кофирдан, яхши ёмондан ажратилади. Шунинг учун ҳам «ажратиш куни» деб номланган. Ана ўша кун ҳамманинг қайта тирилиши ва тўпланиши учун белгиланган вақтдир.)

(41) У кунда дўст дўстга бирон нарсада асқотмас ва уларга ёрдам ҳам берилмас.

(42) Магар, кимга Аллоҳ раҳим қилсагина (ёрдам берилур). Албатта, У азийз ва ўта раҳимли Зотдир.
(Азиз ва раҳимли сифати ила мўмин-мусулмон, тақводор бандаларига раҳм қилади, ёрдам беради.)

(43) Албатта, Заққум дарахти...

(44) Гуноҳкорнинг таомидир.

(45) У, худди эритилган маъдандек, қоринларда қайнар.

(46) Қайноқ сувнинг қайнаши каби.
(Дўзахилар қоринлари очса, нима ейишади? Уларга қоринлари очганида таом учун Заққум дарахтининг меваси берилади. Заққум аччиқлиги ва заҳарлилиги билан оғизларда зарбулмасал бўлиб кетган. Ана ўша заҳар гуноҳкорларга таом бўлади, қоринларида эритилган маъдан, темир ёки мисдек ёхуд доғ қилинаётган ёғдек қайнаб туради. У худди сувдек қайнайди.)

(47) Уни тутиб, жаҳиймнинг ўртасига судраб олиб боринглар!

(48) Сўнгра боши устидан қайноқ сув азобини қуйинглар!

(49) «Тотиб кўр! Албатта, сен ўзинг «азизу мукаррамсан!»

(50) Албатта, бу сиз (бўлишида) шубҳа қилиб юрган нарсадир!»

(51) Албатта, тақводорлар омонлик жойида...

(52) Боғу роғлар ва булоқларда бўлурлар.

(53) Улар шойи ипак киюрлар, бир-бирларига юзма-юз ҳолда (ўлтирурлар).

(54) Ана шундай! Ва Биз уларни ҳури ийнларга уйлантирдик.

(55) Улар у ерда омонлик ҳолларида турли меваларни чақирурлар.

(56) Улар у ерда биринчи ўлимдан бошқа ўлимни тотмаслар. У зот уларни жаҳийм азобидан сақлар.
(Яъни, тақводорлар бу дунёдан у дунёга ўтишда тотган ўлимдан бошқа ўлимни тотмайдилар, жаннатда абадий тирик қоладилар. Ҳамда Аллоҳ таоло уларни дўзах азобидан сақлайди.)

(57) Бу, Роббингдан бўлган фазлдир. Ана шу улкан ютуқдир.

(58) Бас, албатта, Биз у(Қуръон)ни сенинг тилинг ила осонлаштирдик. Шоядки, эсласалар.

(59) Бас, кутиб тур. Улар ҳам кутгувчидирлар.