70 - Maorij surasi ()

|

(1) Сўровчи воқеъ бўлувчи азоб ҳақида сўради.

(2) Кофирларга. Уни дафъ қилувчи йўқдир.

(3) У Аллоҳдан — маъорижлар эгасидандир.

(4) Фаришталар ва Руҳ Унинг ҳузурига миқдори эллик минг йил бўлган кунда кўтарилур.

(5) Бас, чиройли сабр қил.

(6) Албатта, улар у(қиёмат)ни узоқ деб биладир.

(7) Ва Биз уни жуда яқин деб билурмиз.

(8) У кунда осмон худди қора мой қолдиқларига ўхшаб қоладир.

(9) Ва тоғлар худди титилган жунга ўхшаб қоладир.

(10) Ва яқин дўст ўз дўстидан сўрамайдир.

(11) Уларни кўриб турадирлар. Гуноҳкор ўша кун азобидан қутулиш учун ўз болаларини ҳам.

(12) Ва хотинини ва ака-укасини ҳам.

(13) Ва уни ўзига олган қабиласини ҳам.

(14) Ва ер юзидаги жамийки кимсаларни ҳам фидо қилишни хоҳлайдир. Сўнгра ўзи нажот топса.

(15) Йўқ! Албатта, у(жаҳаннам) кучли алангадур.

(16) Бошнинг терисини сидириб олувчидур.
(Бош териси шилиб олинган дўзахийга Аллоҳ таоло яна янги тери ато этади. Жаҳаннам ўти эса яна уни шилиб олади ва шу тариқа тўхтовсиз давом этаверади.)

(17) У чақирадир. Орқага кетган ва юз ўгирганни.

(18) Ва (молни) йиғиб, беркитганни.

(19) Албатта, инсон «ҳалуъ» қилиб яратилгандир.
(«Ҳалуъ» сўзи ҳирс, зажр, чидамсизлик ва сабрсизлик маъноларини мужассамлаштиради.)

(20) Агар унга ёмонлик етса, чидамсиздир.

(21) Ва агар яхшилик етса, кўп ман қилувчидир.

(22) Илло, намоз ўқувчиларгина мустаснодир.

(23) Улар намозларида доим бўладиганлардир.

(24) Уларнинг молу мулкларида маълум ҳаққ бордур.

(25) Сўровчи ва бечоралар учундир.

(26) Ва улар қиёмат кунини тасдиқлайдиганлардир.

(27) Ва улар ўз Роббилари азобидан қўрқадиганлардир.

(28) Албатта, Роббиларининг азобидан омонлик йўқдир.

(29) Ва улар ўз фаржларини сақлайдиганлардир.

(30) Илло, ўз хотинлари ёки мулки бўлганлардан (сақламасалар), албатта улар маломат қилинмасдир.

(31) Кимки ўшандан ўзгани истаса, бас, улар чегарадан чиққанлардир.

(32) Улар омонатларига ва аҳдларига риоя қиладиганлардир.

(33) Ва улар гувоҳликларини тўғри берадиганлардир.

(34) Улар намозларини муҳофаза қиладиганлардир.

(35) Ўшалар жаннатларда ҳурматланадиганлардир.

(36) Куфр келтирганларга не бўлдики, сен томон бўйин чўзиб шошилмоқдалар?

(37) Ўнг тарафдан ва чап тарафдан тўп-тўп бўлмоқдалар?
(Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам Қуръон тиловат қилганларида мушриклар шошилиб келиб, тўп-тўп бўлиб ўтиришар ва кўз узмай тикилиб туришар эдилар.)

(38) Улардан ҳар бир киши наъийм жаннатга киритилишни тамаъ қилурми?

(39) Йўқ! Албатта, Биз уларни ўзлари билган нарсадан яратганмиз.

(40) Машриқлар ва мағриблар Роббиси билан қасам ичаманки, албатта, Биз қодирмиз.

(41) Ўринларига улардан яхшироқларини алмаштиришга ва Биз бу ишни қилишдан ожизмасмиз.

(42) Уларни тек қўй. То ваъда қилинган кунга йўлиққунларича (хоҳлаганларига) шўнғийверсинлар ва ўйнайверсинлар.

(43) У кунда худди санамлар(ибодати)га шошганларидек, қабрларидан шошиб чиқурлар.

(44) Кўзлари қўрқинчга тўлган, ўзларини хорлик қоплаган ҳолда турурлар. Бу ўша, уларга ваъда қилинган кундур.
(Қиёматни инкор этувчиларга бундан ортиқ таҳдид бўлмаса керак!)