Gratë në Islam kundrejt grave në traditën Judeo-Kristiane: Miti dhe realiteti

Përshkrimi

Titulli i librit: Gratë në Islam kundrejt grave në traditën Judeo-Kristiane: Miti dhe realiteti
Autor: Dr. Sherif Abdel Azīm
Përktheu: Edin Q. Lohja
Botues: Conveying Islamic Message Society, Aleksandri 2008
Citimet e Biblës janë marrë nga Bibla – Diodati i Ri. Citimet e vargjeve nga librat deuterokanonikë janë marrë nga versioni në shqip DSF (Don Simon Filipaj).
Citimet e Kur’anit janë marrë nga Kur’ani – përkthim me komentim nga Sherif Ahmetit.

Ndalohet shumëzimi, kopjimi ose transmetimi i këtij libri pa lejen e botuesit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes