Përkthimi i i hadithit: "Shembulli i atij që e përmend Zotin e tij..."

Përshkrimi

Përkthimi i i hadithit: "Shembulli i atij që e përmend Zotin e tij..."

Mbresat