முஹம்மத் (ஸல்) பற்றி பைபில் கூறுவதென்ன?

எழுத்தாளர் :

மொழிபெயர்ப்பு:

மீளாய்வு செய்தல்:

விபரங்கள்

முஹம்மத் (ஸல்) பற்றி பைபில் கூறுவதென்ன? என்ற நூலின் சுருக்கம். ஆசிரியர் அஹ்மத் தீதாத் (ரஹ்). இந்நூலின் பிரதான விஷயம் முஹம்மத் நபி (ஸல்) அவர்கள் கொண்டு வந்த செய்தி.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப
உங்கள் கருத்து முக்கியமானது