புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 09

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் ரிஸ்மி ஜுனைய்த்

விபரங்கள்

வுழூவின் முக்கியத்துவம், அதன் நிபந்தனைகள், கடமைகள், ஸுன்னத்துக்கள், பரிபூரணமாக வுழூச் செய்யும் முறை, வுழூவை முறிப்பவை

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப