புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 17

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் ரிஸ்மி ஜுனைய்த்

விபரங்கள்

ஹஜ் செய்யும் முறை:
தமத்துஃ : உம்ராவுடைய தவாப், ஸஈ, முடி சிரைத்தல், இஹ்ராத்தைக் களைதல். மீண்டும் 8ம் நாள் ஹஜ்ஜுக்கு நிய்யத் வைத்தல்
கிரான், இப்ராத் : தவாபுல் குதூம், ஹஜ்ஜுடைய ஸஈ.
துல்ஹஜ் 8ம் : மினாவில் தரித்தல்.
9ம் நாள் : அரபாவுக்குச் செல்லல், முஸ்தலிபாவில் இராத்தரித்தல்
10ம் நாள் : மினாவுக்குச் சென்று கல்லெறிதல், பலியிடல், முடி சிரைத்தல், ஹஜ்ஜின் தவாப், ஸஈ. மினாவில் இராத்தரித்தல்.
11, 12, 13ம் நாட்கள் : கல்லெறிதல்.
11, 12ம் நாட்கள் : மினாவில் இராத்தரித்தல்.
பிரியாவிடைத்தவாப்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப