கிறீஸ்தவ அறிஞர்களுக்கு சில கேள்விகள்

கிறீஸ்தவ அறிஞர்களுக்கு சில கேள்விகள்

விபரங்கள்

1- கிறீஸ்தவ மத அறிஞர்களே! எமக்கு விளங்காத சில புதிர்களுக்கு விளக்கம் கூறுவீர்களா?

feedback