வணக்்க வழி்பலாடு்கள் சலார்நத சட்ட திட்டங்கள்

வணக்்க வழி்பலாடு்கள் சலார்நத சட்ட திட்டங்கள்

விபரங்கள்

Al-Fiqh site explains Islamic jurisprudence as revealed in Quran and Sunnah. It illustrates Islamic Law for Acts of Worship such as Prayer, Zakat, Fasting, Hajj, and Purification. In al-Feqh you can also find Islamic books, audios, andvideos.
https://www.al-feqh.com/ta

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப