ஸூரா பாத்திஹா விளக்கம் - 1

ஸூரா பாத்திஹா விளக்கம் - 1

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

பாத்திஹாவின் பொருள், உள்ளடக்கம், சிறப்பு, பிஸ்மில்லாஹ்வின் விளக்கம்

Download
Send a comment to Webmaster
feedback