ஸூரா பாத்திஹா விளக்கம் - 3

விபரங்கள்

வசனம் 3 முதல் 4 வரை , ஆட்சி அதிகாரத்தின் உண்மை நிலை, மறுமையில் கூலி வழங்கப்படல், உதவி தேடுதலின் வகைகள்

feedback