ஸூரா பாத்திஹா விளக்கம் - 4

ஸூரா பாத்திஹா விளக்கம் - 4

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

வசனம் 5 முதல் இறுதி வரை, ஹிதாயத்தின் வகைகள், இவ்வத்தயாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மூன்று வகையினர்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப