ஸூரா பாத்திஹா விளக்கம் - 2

ஸூரா பாத்திஹா விளக்கம் - 2

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

வசனம் 1 முதல் 2 வரை , ஓரிறைக் கொள்கையின் வகைகள், இரு வசனங்களுக்கிடையிலான தொடர்புகள்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப