இவ்வுலக வாழ்வில் உனது இலக்கு என்ன? -1

இவ்வுலக வாழ்வில் உனது இலக்கு என்ன? -1

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்:

விபரங்கள்

இவ்வுலக வாழ்வில் மனிதனது இலக்கு தொடர்ப்பில் தெளிவு படுத்தல்; ஒரு மனிதன் இவ்வுலக வாழ்வில் அவனது இலக்கை முறையாக அறிந்து கொண்டால் அதனை அடைந்து கொள்ள அவன் எப்பொழுதும் ஆர்வத்துடன் செயலாற்றுவான். எனவே அவனது நோக்கத்தை தூய்மையானதாகவும், உயரியதாகவும் அமைத்துக் கொள்வது அவசியம்

Download
Send a comment to Webmaster
feedback