ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ (กุลฮุวัลลอฮุ อะหัด) เป็นสูเราะฮฺหนึ่งที่สำีคััญยิ่ง และเป็นที่รู้จักและท่องจำของมุสลิมโดยทั่วไป กล่าวถึงความหมายและข้อเท็จจริงของคำว่า อิคลาศ หรือความบริสุทธิ์ใจต่อเอกองค์อัลลอฮฺ และสภาพความเป็นจริงของมุสลิมที่ปรากฏให้เห็นในบางเรื่องที่ยังขัดแย้งกับข้อเท็จจริงแห่งความอิคลาศดังกล่าว

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล