• บรรยายในโครงการอบรมต่างศาสนิกและผู้สนใจอิสลามโดยมูลนิธิสันติชน ในประเด็นว่าด้วยการถือศีลอด ผู้บรรยายได้กล่าวถึงที่มาที่ไปและ เหตุผลที่ใช้อธิบายว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดให้มนุษย์ถือศีลอด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกรรมวิธีควบคุมจิตวิญญาณของมนุษย์ให้เป็นบ่าวที่ดี อันเป็นสิ่งสำคัญที่คอยควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ หากวิญญาณคิดชั่วก็จะนำเจ้าของไปสู่หุบเหวแห่งความเลวทราม ซึ่งการถือศีลอดนี่เองคือบทบัญญัติอีกประการหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ใช้มันฝึกฝนควบคุมวิญญาณให้อยู่ในครรลองแห่งคุณธรรม

 • ผู้บรรยาย : บรรจง บินกาซัน ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  อบรมหัวข้อฮาลาลหะรอมในอิสลาม สำหรับมุสลิมใหม่และผู้สนใจอิสลาม ว่าด้วยประเด็นอาหารการกินของชาวมุสลิม ที่แตกต่างจากศาสนิกอื่นๆ อาทิ การเชือดสัตว์ การไม่กินหมู อาหารไหว้เจ้า เหล้า อาหารที่ปนเปื้อนสิ่งที่นะญิศ และบทบัญญัติอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อนุมัติและไม่อนุมัติสำหรับผู้ที่เป็นมุสลิม

 • ผู้บรรยาย : บรรจง บินกาซัน ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  บรรยายเรื่องประวัติศาสตร์มนุษยชาติและที่มาของศาสนาอิสลามโดยสังเขป เริ่มตั้งแต่การกำเนิดนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม เรื่องราวของชาวคัมภีร์ ยิว และคริสต์ ข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมนุษย์ และบทเรียนที่ได้รับจากเรื่องราวของอาดัม

 • บทเสวนาตอบปัญหาเกี่ยวกับอิสลามที่มักจะเป็นข้อสงสัยของผู้ไม่ใช่มุสลิม เช่น การพิสูจน์เรื่องพระเจ้ามีจริง ข้อเท็จจริงของชีวิตมนุษย์ จะแต่งงานกับมุสลิมทำไมต้องเปลี่ยนศาสนา เรื่องของโมเสสและเยซูเกี่ยวกับอิสลามอย่างไร ดอกเบี้ย ซะกาต คำศัพท์บางคำที่น่ารู้ พระเจ้าสร้างมนุษย์ทำไม ถ้าไม่รู้จักพระเจ้าผลจะเป็นอย่างไร เป็นต้น

 • บรรยายปฐมนิเทศในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามโดยมูลนิธิสันติชน อธิบายพื้นฐานคำสอนอิสลาม เช่น หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ แนวคิดด้านมารยาท พร้อมทั้งอธิบายชี้แจงข้อสงสัยบางประการที่อาจจะเป็นคำถามในความเข้าใจของศาสนิกอื่น เป็นบทบรรยายที่เหมาะเพื่อใช้แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจอิสลามและบุคคลทั่วไป

 • ผู้บรรยาย : บรรจง บินกาซัน ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  บรรยายพิเศษในการอบรมผู้สนใจอิสลามของมูลนิธิสันติชน เป็นข้อมูลเนื้อหาพื้นฐานของอิสลาม เริ่มด้วย คำสอนเกี่ยวกับวิญญาณ การขัดเกลาจิตใจและวิญญาณ ผ่านคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าที่นำมาสอนและเผยแพร่โดยนบีมุหัมมัด คุณลักษณะที่สำคัญของนบีหรือศาสนทูต หน้าที่ของนบี วิถีทางตามท่านนบี หัวใจและการควบคุมหัวใจด้วยการยำเกรงพระเจ้า เมล็ดพันธุ์แห่งการศรัทธา ผลพวงแห่งการศรัทธา และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ อีกพอสมควร

 • ผู้บรรยาย : บรรจง บินกาซัน ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  แนะนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เหมาะสำหรับผู้สนใจอิสลามที่้ต้องการรู้จักและเข้าใจข้อเท็จจริงของศาสนาอิสลาม โดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน กรุงเทพฯ (http://www.islamsantichon.ac.th/muallaf)

ส่งฟีดแบ็ก