Truyện Từ Qur’an - Nabi Musa & Khudhir -

Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Nabi Musa & Khudhir -: Bài Khutbah thứ sáu kể về câu chuyện xảy ra giữa Nabi Musa cùng với Khudhir và các bài học quí báu rút từ câu chuyện.

Download
Thông tin phản hồi