Truyện Từ Qur’an - Harut và Marut

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng kể về câu chuyện của hai Thiên Thần Harut và Marut, về giáo lý sử dụng bùa ngải và cách phòng tránh.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi