Truyện Từ Qur’an - Nabi Musa & Khudhir -

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Nabi Musa & Khudhir -: Bài Khutbah thứ sáu kể về câu chuyện xảy ra giữa Nabi Musa cùng với Khudhir và các bài học quí báu rút từ câu chuyện.

Thông tin phản hồi