Giáo Luật Zakah

Giới thiệu chung

Giáo Luật Zakah: Bài viết chỉ ra những loại tài sản bắt buộc xuất Zakah từ vàng, bạc, động vật, hàng hóa kinh doanh . . . bằng các dẫn chứng từ Qur’an và Sunnah Saheeh.

Download
Thông tin phản hồi