Kiên Nhẫn & Chịu Đựng

Giới thiệu chung

Trong bài viết phân tích về ý nghĩa của “kiên nhẫn”, thể loại kiên nhẫn, đây là một trong các ly do làm ân phước được nhân lên vô giới hạn cho một nô lệ vào ngày tận thế, kiên nhẫn được Allah yêu thích và là một trong các dấu hiệu của người có đức tin.

Download
Thông tin phản hồi