Tiểu Sử - Khởi Điểm Tạo Hóa & Tiểu Sử Nabi Adam

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hai Bài giảng miêu tả quá trình trời đất được tạo hóa, và thủy tổ Adam được tạo hóa ra sao, và tóm lược tiểu sử của vị Nabi này.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi