Tiểu Sử Nabi Muhammad – Cầu Xin Bình An & Phúc Lành Cho Người – Phần II

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Tiểu Sử Nabi Muhammad – Cầu Xin Bình An & Phúc Lành Cho Người – Phần II: Sau khi Nabi Muhammad – cầu xin bình an & phúc lành cho Người – rời nhà bà Halimah cho đến mục đích trời đất, con người được tạo ra là gì ?.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi