Tiểu Sử Nabi Muhammad – Cầu Xin Bình An & Phúc Lành Cho Người – Phần II

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Tiểu Sử Nabi Muhammad – Cầu Xin Bình An & Phúc Lành Cho Người – Phần II: Sau khi Nabi Muhammad – cầu xin bình an & phúc lành cho Người – rời nhà bà Halimah cho đến mục đích trời đất, con người được tạo ra là gì ?.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này