Tiểu Sử Nabi - Trận Chiến Tabuk -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Tiểu Sử Nabi - Trận Chiến Tabuk -: Kể về trận chiến lịch sử Tabuk

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi