RAW-DHO-TUL ANWAAR VỀ TIỂU SỬ NABI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN

Tác giả : Sofy Al-Rohman Al-Mubakakfury

Thông dịch: Muhammad Husain

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Raw-dho-tul Anwaar về tiểu sử Nabi được tuyển chọn: là một quyển sách với kích thước trung bình, tác giả nói về quyển sách: "Tôi chỉ viết vào quyển sách những đường truyền có thật được giới học giả Ulama chuyên nghành về tiểu sử biết đến, cùng với quá trình nghiên cứu rất kỷ lưỡng và tôi luôn tránh xa những gì thiếu chính xác và bị bóp méo.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này