Tiểu Sử Bốn Vị Imam Lớn - Imam Al- Shaafi-i’ -

Giới thiệu chung

Imam Al-Shaafi-i’ là vị Imam lớn của cộng đồng Islam, Imam được mệnh danh là người tái dựng lại hình ảnh đúng thực về Islam. Imam thuộc Qur’an, thông thạo Tajwid và Tafseer trước 8 tuổi. Imam là tấm gương tốt để tín đồ học tập và noi theo.

Thông tin phản hồi