Về Con người - Hiếu Thảo & Bất Hiếu

Những người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa - Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Giới thiệu chung

Các Câu Chuyện Về Hiếu Thảo & Bất Hiếu: Bài thuyết giảng kể về các mẫu chuyện hiếu thảo của con cái đối với song thân, đây chính là một trong các lý do làm hài lòng Allah và là tấm bùa hộ mệnh khi rơi vào nạn kiếp, đồng thời khuyến các bậc con cái bất hiếu, ngược đãi song thân.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này