Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Về Nabi - Yusuf -: Bài thuyết giảng kể về câu chuyện hay nhất trong Qur’an được Allah thiên khải, đó là câu chuyện về Nabi Yusuf - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -.

Thông tin phản hồi