Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Về Nabi - Musa & Khudhir -: Bài thuyết giảng thứ sáu kể về câu chuyện của Nabi Musa - cầu xin Allah ban bình an cho Người - với người đàn ông tên Khudhir .

Thông tin phản hồi