Sise Isẹ Ijọsin Umrah ninu Osu Rajab

المُفتي :

Sise ogbifo: Rafiu Adisa Bello

نبذة مختصرة

Alaye bi o se jẹ wipe adadasilẹ ninu ẹsin ni ki Musulumi ni adisọkan wipe isẹ ijọsin Umrah ninu osu Rajab ni ọla kan ti o yatọ si asiko miran.

المصادر:

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun