തീവ്രവാദികളോട്‌ ഗുണകാംക്ഷയോടെ

വിേശഷണം

ഇസ്‌ലാമിന്റെ സരണിയിലേക്ക്‌ തിരിച്ചുവരാന്‍ തീവ്രവാദികളോട്‌ ഉപദേശിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം