ബദറില്‍ എന്ത്‌ സംഭവിച്ചു?

വിേശഷണം

റമദാന്‍ മാസത്തില്‍ നടന്ന ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആദ്യ പ്രതിരോധ യുദ്ധമായിരുന്ന ബദര്‍ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്ര വിവരണം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം