ബദറില്‍ എന്ത്‌ സംഭവിച്ചു?

വിേശഷണം

റമദാന്‍ മാസത്തില്‍ നടന്ന ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആദ്യ പ്രതിരോധ യുദ്ധമായിരുന്ന ബദര്‍ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്ര വിവരണം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: