റജബ്‌ മാസവും അനാചാരങ്ങളും

വിേശഷണം

റജബ് മാസത്തില്‍ ചില നാടുകളിലെ മുസ്ലിംകള്‍ക്കിടയിലുള്ള ‍ആചാരങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം