മൌലിദ് ഒരു വിശകലനം

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യുടെ ജന്മിദിനം ആഘോഷി ക്കുന്നതിണ്റ്റെ വിധി പ്രമാണങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട്‌ വിശദീകരിക്കുന്ന ആധികാരികമായ കൃതി. മൌലിദ്‌ ആഘോഷം കേവലം ചില തീറ്റക്കൊതിയന്മാാരാല്‍ നിര്മ്മി ക്കപ്പെട്ട ഒരു ആചാരമാണെന്നും മതത്തില്‍ അതിനു യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു