നബിദിനാഘോഷം

രചയിതാവ് :

വിേശഷണം

ജന്മദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കൽ ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷം വികാസം പ്രാപിച്ച അനാചാരമാണ്. പൂർവികരിലാരും ഇതാഘോഷിച്ചതായി നാം കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ, വളരെ ഖേദത്തോടെ പറയട്ടെ ധാരാളം മുസ്‌ലിംകൾ നബി (സ)യുടെ ജന്മദിനം ഈ നാളുകളിൽ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. മതത്തിലെ ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് അവർ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ചൊവ്വായ ഈ മതത്തെക്കുറിച്ചും മത വിധികളുടെ സ്രോതസ്സുകൾ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇത് പ്രചരിക്കാനുള്ള മുഖ്യ കാരണം. ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയും മുക്തമല്ല. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്കുള്ള (നബിദിനാഘോഷം) എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൻറെ തർജ്ജമ അതിനാൽ തന്നെ വളരെ പ്രയോജന പ്രദമാണ്. മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന മൂന്നു കോടി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ തർജ്ജമ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു