നബിദിനാഘോഷം

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍(സ)യുടെ ജന്മദിനമാഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധി വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം