പലിശ

വിേശഷണം

പലിശയെക്കുറിച്ച ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട്‌ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: