നിസാരമാക്കപ്പെടുന്ന നിഷിദ്ധങ്ങൾ

വിേശഷണം

ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടോ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്താത്തത് കൊണ്ടോ ജനങ്ങൾ അധികപേരും നിസാരമായി കാണാറുള്ള വളരെ ഗൗരവമുള്ള ചില നിഷിദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ലഘു ഭാഷണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു