പ്രവാചകന്റെ നോമ്പ്‌

വിേശഷണം

നബി തിരുമേനിയുടെ നോമ്പിന്റെ രൂപം, നോമ്പിന്റെ വാജിബാത്തുകള്‍, അതിന്റെ വിധികള്‍, മര്യാദകള്‍, നോമ്പിലെ പ്രാര്ഥ്നകള്‍, നോമ്പിനെ ബാതിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങി നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെ’ട്ട ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ ചര്ച്ചف ചെയ്യുന്ന ലഘു കൃതിയാണ്‌ ഇത്‌. നോമ്പിനെപ്പറ്റി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രവാചക സുന്നത്തുകള്‍ ഇതില്‍ വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്‌.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു