താടിയുടെ മതവിധി.

വിേശഷണം

താടിയുടെ നിര്‍വചനം , മതവിധി, പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിലപാട്‌, മദ്‌’ഹബിന്റെ ഇമാമുകളുടെ നിലപാട്‌,താടിയുടെ പരിതി തുദങ്ങിയവ വിശധമാക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: