വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അയല്‍വാസികളോടുള്ള ബാധ്യതകള്‍, അയല്‍വാസികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം