ഒരുമ്മയുടെ വിലാപം

വിേശഷണം

മാതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഏത്‌ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം? തദ്‌ വിഷയത്തില്‍ പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ്‌ (സല്ലല്ലാഹു അലയ്ഹിവസല്ലം) വിവരിച്ച ജുറയ്ജിന്റെ കഥ

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു