പരിധി വിടുന്ന മദ്‌ ഹുകള്‍

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ്‌ നബി സല്ലല്ലാഹു അലയ്ഹി വസല്ലമിനെ പ്രശംസിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍. പ്രശംസിക്കുന്നതിന്റെ പരിതി എന്ത്‌ എന്ന്‌ ഖുര്‍ആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിലുള്ള വിശകലനം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു