മനസ്സിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മനുഷ്യ മനസ്സുകളില്‍ അന്തര്‍ലീനമായിരിക്കുന്ന ചിന്തകളെയും പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു ആത്മീയോന്നതി പ്രാപിക്കാന്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു